Category Archives: Văn bản pháp luật

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT bắt đầu có hiệu lực ngày 01/09 với nhiều quy định mới về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

20190819145558 05dd Wm

1. Theo khoản 2 và 3 điều 1, thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ (đối với trường hợp sổ đỏ đã được cấp chung cho nhiều thửa) sẽ được bổ sung vào trường hợp đăng ký biến động được cấp sổ đỏ. Tương tự, việc thay đổi diện tích đất ở trong thửa […]

thông tin 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi thông tư hướng dẫn Luật Đất Đai

20190819145558 E7e2 Wm

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2021/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Căn […]

.
.
.
.